Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

ballantines
2250 cf3a 500
Reposted fromkredkowa kredkowa viawarkocz warkocz

March 13 2017

ballantines
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viajstrbl jstrbl
ballantines
3230 1852 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajstrbl jstrbl
ballantines
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate viaklausyklausy klausyklausy

March 11 2017

0844 b672
Reposted fromruthieful ruthieful vialexi lexi
2182 7eec
2140 b9d9 500

oriondiary:


‘’Have you ever seen when the stars go out and it blackens the scenery?…’’

2132 2580 500

oriondiary:

‘‘So, tell me, is this what you wanted from me?…’‘

2124 8bfe
1992 6fb2
2539 f78d 500
2507 891e 500

creativmind:

IG: CREATIVMIND

ballantines
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic vialexi lexi
ballantines
W wieku sześciu lat
Chciałem zostać kucharką 
Kiedy miałem siedem - Napoleonem. 
Gdy miałem lat piętnaście,
Chciałem być Dalim
I zostałem Nim.
— Salvador Dali
Reposted fromupinthesky upinthesky vialexi lexi
ballantines
Reposted fromyubaba yubaba vialexi lexi
ballantines
8338 ccd4
Reposted fromcorvax corvax vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
ballantines
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia

June 26 2015

ballantines
Reposted frombiru biru vialexi lexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl